Bornholm: Vang

 


   

Snedige aftaler

Nu hvor foreningen havde fået eget kontor ganske vist i uddelerens ejendom blev det første møde holdt her den 16. april 1898. Uddeleren var allerede ude med et nyt forslag.

Om der nu var tale om en belønning/ påskønnelse for det nye hus eller slet og ret en bryllupsgave eller måske en kombination af begge, får stå hen, men foreningen gav under alle omstændigheder uddeleren tilladelse til på egen hånd at handle med visse varer, (hvilket absolut ikke er i overensstemmelse med den andelstanke, der ligger til grund for en brugsforening).Det drejede sig om smør, æg, huder, skind samt hvidtøl på flasker.

Retfærdigvis skal det siges, at det ved somme lejlighed bestemtes, at uddeleren kun får 2% for forhandling med majs, klid, oljekaqer, qødninq, kul, brænde, kartofler osv.

Hvad den dybere mening med disse krumspring matte have været, kan være lidt svær at få øje på i dag, men der er nok ikke tvivl om, at det ikke har været til ugunst for Colberg !

Det kan også være, at det samlede billede, der tegnede sig, har været lidt for broget og uoverskueligt for bestyrelsen. Man forlangte i hvert fald af Colberg, at han skulle stille en garanti på 500 kr. til foreningen. 14 dage senere kunne uddeleren meddele, at boghandler Colberg i Rønne var villig til at kautionere for beløbet.

Formaliteterne på plads

Den 27. april kom den officielle udskillelsestilladelse fra landbrugsministeriet af Mogensens koteletgrund. Den 24. maj blev grunden lovformeligt overtaget af nu snedker H. Colberg for købesum 600 kr.

Samme dag var der taksation på selve ejendommen, hvilket gjorde Colberg i stand til at hjemtage et lån fra Østifterne på 2800 kr. Hvor meget det har kostet Colberg ‑ eller Mogensen ‑at lade ejendommen opføre, fortæller historien ikke noget om. I hvert fald skulle Colberg formelt (og måske også reelt) købe ejendommen af Mogensen.

Citat fra skødet: Den solgte ejendom er allerede (24/5) overtagen af køberen.... og da den akkorderede købesum er berigtiget på den mellem os vedtagne måde....så meddeler jeg hermed kvittering for hele købesummen og fraskriver mig fremtidig enhver ret til... parcellen 107b af Vang i Rutsker søgn ,hvilken parcel skal tilhøre køberen, snedker Holger Colberg som lovligt købt. Sign. Jacob Mogensen.

Colbergs samlede årlige ydelse til Østifterne udgjorde 107 kr. 48 øre ! Når man tager i betragtning, at huslejen fra brugsforeningen var 240 kr. årligt, vil det sige, at Colberg ikke alene boede kvit og frit, men endda havde et overskud på differencen på 132 kr.52 øre. Til andre udgifter.

Hertil kom så hans uddelerløn, der var afhængig af omsætningen. Hvis nogen skulle få den tanke, at forretningsmanden H. Colberg her havde konstrueret en pengemaskine, er det vanskeligt at være uenig.

På den anden side set med foreningens øjne betød ”ægteskabet" med Colberg, at der trods alt var skabt en form for sikkerhed og kontinuitet for driften i de første år. Men parterne hang godt nok på hinanden!


  Bornholm
Ferie på Bornholm