Bornholm: Vang

 


   

Behovet for en brugsforening

Ønsket om en brugsforening må have trængt sig på nogenlunde samtidigt med, at Colberg trådte an i Vang. Hvordan og hvorledes de indledende manøvrer er gået for sig, fortaber sig i tågerne, men på et tidspunkt var man kommet så vidt, at man kunne afholde et indledende møde med henblik p oprettelsen af en brugsforening for Vang og omegn.

Allerede fra dette første møde er der blevet ført forhandlingsprotokol, hvis indledning lyder:

I året 1897 sidst i november måned afholdtes møde på' Hullegårds sal i Rutsker, hvor der blev forhandlet om og vedtaget at oprette en ”Brugsforening for Vanq og Omeqn”, beliqgende i Vanq.

Med i front var fra første færd, måske ikke så mærkeligt, stenværksejer Jacob Mogensen i det femmands udvalg, der var udpeget til at udarbejde foreningens love.

Næste møde blev afholdt på Kjøllergård den 7. december. Her blev lovene vedtaget, og bestyrelsen på 8 medlemmer valgt.

Kun tre dage senere d.v.s. den 10. december 1897 blev det vigtige møde holdt, hvor bestyrelsen nærmere skulle sammensættes og den fremtidige kurs stikkes ud. Det fandt sted hos Jacob Mogensen, altså nede på havnen. Uanset at Mogensen havde fået én stemme færre end Jens Hansen, Borregård blev han, Mogensen valgt til formand. Kasserer blev Peter Kjøller, Kaggård. Af de øvrige medlemmer kan nævnes Hans Møller, Bukkegård og stenhugger Johan Carlsen, som var den første ejer af nuværende Havørnen. Derudover tre lidt mere anonyme samt revisor, lærer Ipsen.

Det ses af bestyrelsens sammensætning, at brugsprojektet afgjort havde gårdejernes interesse, vel nok som følge af de forbedrede indkøbsmuligheder af driftsmidler som f.eks. gødning og foderstoffer. På den anden side var den øvrige del af beboerne, fiskere, tilflyttere m.v. nok mere interesseret i andre slags varer, således at behovet, grundlaget for en brugsforening alt i alt, skulle være solidt til stede.

Tilbage stod de uafklarede og ikke uvæsentlige spørgsmål: Hvor skulle brugsen have til huse?, (husrum var jo ikke det, der var mest af på stedet). Og ikke mindst: Hvem skulle være den daglige brugsuddeler, der samtidigt skulle have titel af forretningsfører ?


  Bornholm
Ferie på Bornholm