Bornholm: Vang

 


   

1904 et år i opbruddets tejn

Man lagde hårdt ud med at Iægge endnu et bånd på Colberg, nemlig at han skulle føre en journal ved siden af den kladde, han maske noget løseligt ? plejede at føre over forretningens gang. Mistilliden havde åbenbart bidt sig fast!

Det lå i luften, at ægteskabet mellem Vang Brugs og Colberg snart sang på sidste vers.
Brugsforeningen havde fået ny formand. Det var tidligere omtalte Johan Carlsen, (nuv. Havørnen). Han var indvandret fra Sverige og arbejdede som stenhuggersvend hos Mogensen.
På en ekstraordinær generalforsamling meddelte Carlsen, at brugsens faciliteter var blevet for trange. Varerne kunne ikke holde sig friske under de nuværende forhold, (hvad der maske ikke var så uforklarligt). Det var bydende nødvendigt, sagde han, at man skred til handling under en eller enden form.
Efterfølgende var der røster, der anbefalede, at man købte Colbergs hus. Andre foretrak, at man byggede et helt nyt hus. Kort tid forinden havde Colberg slået sin pris ned til 5350 kr., hvor alt tilbehør som brandstige, planker, hejsespil m.v. skulle følge med.
Der stemtes nu om, hvorvidt man skulle købe Colbergs hus. Der var mange, der mente, at Colberg havde sat sin pris for højt. Forsamlingens svar blev et klart nej (3 ja, 35 nej). Man pålagde derefter bestyrelsen at arbejde med henblik på at bygge eget hus.
Et byggeudvalg blev nedsat og månederne gik.
Da man nåede frem til september, blev der afholdt møde byggeudvalget. Der var blevet foretaget nogle sonderinger her og der i Vang, men ligegyldigt hvordan man vendte og drejede det, et nyt hus ville blive dyrt: 8500 - 9000 kr. Der var ikke andet at gøre end igen at lægge sagen ud til medlemmerne.

Atter Hullegård. Ekstraordinær generalforsamling 4. oktober 1904 . Eneste punkt på dagsordenen: foreningens fremtidige adresse! Skulle ringen nu sluttes for Colberg? Efter megen mundhuggeri om de forskellige emner, der kunne komme på tale, blev der foretaget afstemning. Resultatet blev såmænd, at af alle muligheder viste der sig et flertal for at købe Colbergs hus ! Det havde vist sig under diskussionen, at bl.a. vejforholdene havde spillet en afgørende rolle. Beliggenheden kunne jo ikke blive bedre. Det gjaldt til syvende og sidst også om at holde på kunderne!
En halv snes dage senere blev skødet underskrevet. Salgspris: 5300 kr. Ringen var blevet sluttet netop på Hullegård, hvor det hele var begyndt.
Nu tog Colberg sagen i sin egen hånd. Endnu inden blækket var tørt, sagde han sin stilling op som uddeler, til ophør den 1. april 1905.

Efter 7 år for Vang Brugs skulle Colberg have en afløser. I forbindelse hermed rejste der sig en række uafklarede spørgsmål:
Et medlem ønskede fremover ingen hunde og katte i forretningen. En anden spurgte til, om den nye uddeler skulle have samme frihandelsrettigheder som Colberg havde haft. En tredje ville bare vide, om der stadig skulle handles med slagteriaffald etc. Der havde været mange kilder til irritation.

Den 8. december 1904 udgik der fra Colberg følgende alvorlige meddelelse: alle de medlemmer, der stod i skyld til uddeleren ville blive modregnet i deres dividende !

Der var ærgrelser nok her ved juletid, ligesom der var en del at tage stilling til i øvrigt på tærskelen til 1905


  Bornholm
Ferie på Bornholm